Dragmor

​Dragmor Sp. z o.o. wywodzi swoją historię z wczesnych lat powojennych, kiedy to w 1947 roku utworzono w Gdańsku Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych. Przed­miotem działalności firmy były prace pogłębiarskie i hydro­tech­niczne. 

Po transformacji ustrojowej w Polsce, Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych „DRAGMOR” prze­kształcono w 1991 roku w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa (w formie Sp. z o.o. W 2001 roku większościowy pakietu udziałów spółki został nabyty przez Krakowskie Centrum Inwestycyjne S.A. – spółkę wchodzącą w skład Grupy Gremi.

Spółka w okresie swej działalności w obszarze prac pogłębiarskich i hydrotechnicznych zrealizowała liczne kon­trakty w Polsce i za granicą (m.in. Litwa, Kazachstan). Jednakże w wyniku obserwacji i analizy trendów rynkowych w branży, w 2005 r. inwestor strategiczny podjął decyzję o wygaszaniu działalności pogłębiarskiej.

Obecnie podstawowym przedmiotem działalności spółki są szeroko pojęte inwestycje, w tym również zagraniczne. Jednym z rynków, na których spółka dokonała inwestycji jest Brazylia.